Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, organizuje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 25 lat, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Dzieci i młodzież uczęszcza do zespołów rewalidacyjnych, gdzie realizowane są indywidualne programy rewalidacyjno-wychowawcze, dostosowane do możliwości intelektualnych wychowanków. Indywidualny program zajęć opracowują prowadzący zajęcia nauczyciele we współpracy z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

Na zajęciach wykorzystywane są wszystkie znane i dostępne metody, które są weryfikowane i dostosowywane do możliwości, samopoczucia czy też upodobań dzieci i młodzieży. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie, troskliwie. Ćwiczymy, malujemy, śpiewamy, tańczymy, wygłupiamy się, wszystko to po to, by stworzyć dzieciom warunki pełnego rozwoju oraz sprawić, żeby wspólnie spędzony z nami czas był ciekawy, pełen nowych doznań, akceptacji i pozytywnych emocji.

Zajęcia obejmują w szczególności:
1) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć;
2) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;
3) usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
4) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
5) rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
6) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
7) naukę celowego działania.

Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć. Godzina zajęć trwa 60 minut.