Nauka w Szkole Podstawowej Specjalnej odbywa się w oparciu o podstawę programową, odpowiednią dla dzieci z danym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Podstawowe dokumenty:

  1. Orzeczenie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej o  potrzebie kształcenia specjalnego
    ze względu na niepełnosprawność lekką, umiarkowaną, znaczną i sprzężoną.
  2. Podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły.
  3. Ostatnie świadectwo szkolne.
  4. Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I szkoły podstawowej – Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Specjalnej:

1) Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym) lub orzeczenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zespołowych.

2) Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej jest złożenie następujących dokumentów do Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, z którego terenu dziecko pochodzi, w celu wydania skierowania przez Starostwo Gostynińskie:

a) podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie,

b) zaświadczenia o spełnieniu obowiązku przygotowania przedszkolnego,

c) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikującego do danego typu szkoły,

d) skierowania organu prowadzącego, jeśli dziecko jest spoza terenu powiatu gostynińskiego.

Do klas już istniejących uczniowie przyjmowani są również w trakcie roku szkolnego.

1) Rekrutacja uczniów trwa przez cały rok szkolny,

2) Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy równoległej lub programowo wyższej w Szkole Podstawowej Specjalnej  jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do odpowiedniej klasy,

b) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz  odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

c) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, kwalifikującego do danego typu placówki kształcenia specjalnego,

d) skierowania organu prowadzącego, jeśli dziecko jest spoza terenu powiatu gostynińskiego.