Zespół Szkół i Placówek Specjlanych w Mocarzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 • 2. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • 3. Hiperłącza nie mają nadanych tytułów
 • 4. Dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-04-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Hanna Czarnecka.
 • E-mail: mocarzewo@wp.pl
 • Telefon: 242776158

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie
 • Adres: Mocarzewo 13
  09-540 Sanniki
 • E-mail: mocarzewo@wp.pl
 • Telefon: 24 2776158

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, Mocarzewo 13, 09-540 Sanniki.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony zachodniej:

 1. Wejście główne do budynku Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego), drzwi otwierane ręcznie prowadzą do holu głównego. Do głównego wejścia prowadzi wydzielony specjalny podjazd dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Wejście do Specjalnego Ośrodka Wychowawczego – znajduje się od strony zachodniej, drzwi jednoskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło. Wejście dostępne w godzinach pracy ośrodka. Do drzwi wejściowych prowadzą 4 schodki bez podjazdu. Do Ośrodka można dostać się także poprzez wejście główne do ZSS w Mocarzewie.

Dostępność budynku

Budynek Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych jest trzypoziomowy, bez barier architektonicznych. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest cały budynek szkoły.

 • parter, gdzie znajdują się sekretariat, gabinet dyrektora, księgowość, szatnia, toalety, sale dydaktyczne, sala gimnastyczna oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
 • I piętro, gdzie znajdują się sale lekcyjne, sala rehabilitacyjna, pokój nauczycielski;
 • II piętro, gdzie znajdują się sale lekcyjne, hydromasaż.

W budynku, w którym mieści się SOW jest winda, dostosowana do potrzeb osób  z niepełnosprawnością. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sekretariat i Gabinet Dyrektora, znajdują się w budynku na parterze, trzecie i czwarte drzwi, po prawej stronie.

W Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie nie ma przejść zabezpieczonych bramkami. W budynku na parterze, przy Sali gimnastycznej znajduje się toaleta, przystosowana dla osób  z niepełnosprawnością. W budynku na każdej kondygnacji znajdują się sale dydaktyczne, oznaczone numerycznie. W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej. Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

 Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Dostępność parkingu

Szkoła posiada parking wewnętrzny – wjazd od strony północnej. Parking dla pracowników szkoły i rodziców przywożących dzieci jest dostępny w godzinach pracy szkoły i ośrodka.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Inne informacje i oświadczenia

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.