Szkoła dysponuje profesjonalnie wyposażonymi salami specjalistycznymi:

 • salą rehabilitacyjną,
 • Salą Doświadczania Świata,
 • Salą do prowadzenia zajęć Integracji Sensorycznej,
 • gabinetem logopedycznym,
 • pracownią EEG Biofeedback,
 • salą gimnastyczną,
 • salką katechetyczną,
 • pracownią komputerową,
 • gabinetem psychologa,
 • gabinetem pielęgniarki szkolnej,
 • biblioteką.

Sale lekcyjne wyposażone są w:

 • odpowiednio dostosowane stanowiska pracy uczniów,
 • stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu do dyspozycji nauczyciela i uczniów,
 • sprzęt audiowizualny – odtwarzacz cd i magnetofon, telewizor,
 • pomoce dydaktyczne przystosowane do możliwości percepcyjnych dzieci,
 • relaksacyjnie zaaranżowane kąciki do odpoczynku.

Sala Doświadczania Świata

 1. Dzieci z niepełnosprawnościami lub specjalnymi potrzebami często nie mają dostępu do tradycyjnych form wypoczynku i zabaw.
 2. Dzieci mają prawo do przeżywania odprężenia w bezpiecznym otoczeniu.
 3. Dzieci potrzebują doznań zmysłowych. Sala Doświadczania Świata ma im umożliwić zmysłową integrację, odprężenie, uczenie się interakcyjne.

Sala Doświadczania Świata to realizacja programu zapewniającego osobom niepełnosprawnym wyciszenie emocjonalne, łagodzenie stresów, relaks, zabawę, o co się z tym wiąże – rozwój. Dzięki tej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat bardziej spontanicznie i osobiście.
Sala Doświadczania Świata tworzy świat przeżyć, w którym niepełnosprawny czuje się dobrze. Poznaje świat według własnej metody, poprzez aktywację zmysłów, we własnym tempie. Sala Doświadczania Świata jest to pomieszczenie, w którym przy świadomie skomponowanych urządzeniach, proponowane są bodźce o określonym natężeniu i znaczeniu. Osoby niepełnosprawne zostają zaktywizowane w stopniu podstawowym poprzez oddziaływanie na zmysły światłem, zapachem, odgłosem, muzyką.
W Sali tej wykorzystuje się aromaterapię, chromoterapię i muzykoterapię.

Sala zajęć Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna wg dr A. Jean Ayres to „skomplikowany proces, w którym mózg otrzymując ze wszystkich narządów zmysłów informacje przyjmuje je, rozpoznaje, segreguje, następnie interpretuje i integruje z już posiadanymi, aby zareagować właściwą odpowiedzią ruchową.”

Zaburzenia integracji sensorycznej obserwowane są u dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, dzieci autystycznych, z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, nadpobudliwością psychoruchową, niewidzących czy niesłyszących.

Spektrum zaburzeń jest bardzo szerokie. Określa się je indywidualnie na podstawie opracowanych przez dr Ayers testów i szczegółowej obserwacji klinicznej dziecka.
Ayers uważa, że głównym zadaniem tej terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych w taki sposób, że dziecko spontanicznie będzie formułowało reakcje adaptacyjne poprawiające integracje tych       bodźców.
Dziecko podczas zajęć bawi się, aby poprzez to aktywnie uczestniczyć w terapii i w ten sposób ćwiczyć zaburzone funkcje. Wykorzystywane do tego jest specjalistyczne pomoce takie jak huśtawka terapeutyczna, platforma, hamak , konik, huśtawka „T”, równoważnie, deskorolka, piłki, materiały o zróżnicowanej fakturze, szczotki a nawet ryż czy kaszę – wszystko co może dostarczyć odpowiednich bodźców potrzebnych w terapii dziecka.

Sala rehabilitacyjna

Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. Tu odbywają się tak niezbędne do prawidłowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchu.

Podstawowym celem zajęć jest aktywność fizyczna uczestników oraz utrzymanie i podnoszenie sprawności ruchowej oraz motywowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu i rozwijanie zainteresowań ruchem. Zajęcia odbywają się grupowo, bądź indywidualnie w zależności od potrzeb. Mają one na celu: rozwijanie sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych, integrację i zdrowe współzawodnictwo. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w sali jak i na świeżym powietrzu.

Gabinet logopedyczny

jest wyposażony w nowoczesne pomoce, potrzebne do rewalidacji mowy, między innymi multimedialne oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej, która wspiera tradycyjne terapie. Tu prowadzone są indywidualne zajęcia z dziećmi mającymi problemy z przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem.

Salka katechetyczna

Lekcje religii w naszej szkole są po to, żeby rozmawiać o Panu Bogu i z Panem Bogiem, aby wspólnie odkrywać historię życia Pana Jezusa. Dzieci przygotowywane są do przeżywania świąt kościelnych. Czytane są historie biblijne. Słowem i gestem uczniowie pokazują, że kochają Pana Jezusa. Raz w miesiącu jest sakrament pokuty i pojednania.

Bardzo ważnym elementem katechez jest przygotowanie do przyjęcia sakrementów: Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania.

Sale lekcyjne

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie to 14 zespołów dzieci i młodzieży, którzy uczą się w wyposażonych do ich potrzeb klasach. Klasy, w których przebywają nasi uczniowie są kolorowe, przyjazne uczniom, wyposażone w pomoce dydaktyczne. Wszystkie nasze klasopracownie wyposażone są w telewizory i odtwarzacze DVD.

Sala gimnastyczna

Zespołu Szkół w Mocarzewie to duży, nowoczesny obiekt. Posiada zaplecze sanitarne, szatnie, magazyn sprzętu sportowego. Tu odbywają się grupowe zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży, a także imprezy szkolne i ośrodkowe.